Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats av bolagets årsstämma med uppgift att förbereda val av ledamöter till styrelsen och val av styrelsens ordförande, fastställande av arvoden till styrelsen och andra hänförliga ärenden inför kommande årsstämmor.

Dessutom skall valberedningen inför sådan årsstämma där val av revisorer skall äga rum, efter samråd med styrelsen samt revisionskommittén, förbereda val av revisorer och beslut om arvoden till revisorerna samt därtill hörande frågor.

Valberedning inför årsstämma 2018

Vid årsstämman den 4 maj 2017 omvaldes följande fem personer som medlemmar i valberedningen för att arbeta inför årsstämman 2018:

  • Jan Svensson (Investment AB Latour m fl)
  • Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder)
  • Johan Strandberg (SEB Fonder)
  • Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB)
  • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)

Jan Svensson utsågs till ordförande.

Aktieägare som önskar lägga fram ett förslag till valberedningen kan göra detta via e-post.