Loomis delårsrapport april-juni 2017

27 jul, 2017

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

April – juni 2017
Intäkterna under det andra kvartalet ökade till 4 346 MSEK (4 147). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (6) och den valutajusterade tillväxten var 2 procent (8).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 517 MSEK (444) och rörelsemarginalen var 11,9 procent (10,7).

Resultat före skatt uppgick till 463 MSEK (398) och resultatet efter skatt var 332 MSEK (286).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,41 SEK (3,81).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 437 MSEK (513) motsvarande 85 procent (116) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – juni 2017
Koncernens intäkter för det första halvåret 2017 uppgick till 8 625 MSEK (8 179). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (6) och den valutajusterade tillväxten var 2 procent (7).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 979 MSEK (819) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (10,0).

Resultat före skatt uppgick till 868 MSEK (725) och resultatet efter skatt var 622 MSEK (525).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 8,26 SEK (6,98).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 752 MSEK (609) motsvarande 77 procent (74) av rörelseresultatet (EBITA).

-   Loomis positiva utveckling med organisk tillväxt och förbättrad rörelsemarginal fortsatte under det andra kvartalet. Loomismodellen fortsätter därmed att skapa värde för våra intressenter samtidigt som den ger oss en stabil grund inför framtiden. På vår kapital-marknadsdag, den 28 september 2017, kommer vi att presentera en uppdaterad strategi och nya finansiella mål. Jag ser fram emot att då få beskriva Loomis nästa steg och åskådliggöra våra framtida möjligheter, kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

27 juli 2017

Följ oss: