Loomis delårsrapport juli-september 2017

8 nov, 2017

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Juli – september 2017
Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 4 246 MSEK (4 200). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 5 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 570 MSEK (528) och rörelsemarginalen var 13,4 procent (12,6).

Resultat före skatt uppgick till 518 MSEK (533) och resultatet efter skatt var 371 MSEK (391).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,93 SEK (5,20).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 522 MSEK (536) motsvarande 91 procent (102) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – september 2017
Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2017 uppgick till 12 870 MSEK (12 379). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (5) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (5).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 1 549 MSEK (1 347) och rörelsemarginalen var 12,0 procent (10,9).

Resultat före skatt uppgick till 1 387 MSEK (1 258) och resultatet efter skatt var 993 MSEK (916).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 13,19 SEK (12,18).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 274 MSEK (1 146) motsvarande 82 procent (85) av rörelseresultatet (EBITA).

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

8 november 2017

Följ oss: