Loomis påverkas positivt av den amerikanska skattereformen

22 dec, 2017

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 20.45 CET.

Förenta staternas president, Donald Trump, har effektuerat USAs skattereform till lagstiftning genom att underteckna Tax Cuts & Jobs Act. Den största påverkan på Loomis under fjärde kvartalet i år hänför sig till minskningen av bolagsskattesatsen i USA från 35 till 21 procent.

Till följd av den reducerade skattesatsen i USA förväntar sig Loomis, baserat på nuvarande estimat, att under det fjärde kvartalet 2017 rapportera en positiv skatteintäkt av engångskaraktär inom intervallet 55-70 miljoner kronor. Den positiva skatteintäkten, av engångskaraktär, relaterar till omvärderingar av de uppskjutna skatteskulder som Loomis US har i sin balansräkning. Den positiva skatteeffekten under fjärde kvartalet 2017 förväntas inte ha någon väsentlig effekt på kassaflödet.

För räkenskapsåret 2018 förväntas koncernens skattesats, baserat på nuvarande estimat, att uppgå till mellan 25 och 26 procent.

22 december 2017

Följ oss: